Wanneer factoring

Factoring is een alternatief als financiering door de bank niet voldoende ruimte biedt. Bijvoorbeeld bij:

Snelle groei

Bedrijven die nieuwe producten op de markt brengen, bedrijven die een nieuwe markt hebben ontdekt, of (startende) bedrijven die snel groeien, missen veelal de liquide middelen. En hun bank wil vaak (nog) niet verder met ze in zee.

Seizoensgebonden omzet

Bedrijven met seizoensgebonden omzet moeten vaak eerst investeren en plukken pas later in het jaar de vruchten. Gevolg: een sterk wisselende financieringsbehoefte, waarvoor ze vaak niet terecht kunnen bij een bank.

Hoog debiteurensaldo

Facturen kennen meestal een betalingstermijn van 30 tot 60 dagen. Traag betalende debiteuren kunnen deze termijn nog eens flink verlengen. Intussen kan een bedrijf niet over het uitstaande geld beschikken. En vaak is ook hun bank niet tot verdere financiering bereid. Factoring biedt hierin een uitkomst. Factoring vergroot de liquiditeiten van een bedrijf.

Versnelde expansie buitenlandse markten

Nieuwe exportmarkten betekenen voor bedrijven nieuwe kansen. Soms moeten bedrijven die kansen laten lopen: de financiële middelen ontbreken of het financiële risico is te groot door gebrek aan kennis van de nieuwe buitenlandse debiteuren en de in het buitenland geldende handelsgebruiken. Factoring biedt hierin kansen.

Inkooptransacties

Leveranciers willen vaak betalingszekerheid; afnemers willen de zekerheid dat de juiste goederen in goede staat op tijd worden geleverd. Substantiële inkoopbedragen voor al geplaatste (buitenlandse) orders leggen soms onnodig beslag op de liquide middelen. Ook in de ogen van een bank en factoring vergroot de zekerheid.

Weinig tijd voor debiteurenbeheer

Bedrijven richten zich vooral op hun kernactiviteiten. Vaak ontbreken capaciteit, kennis en inzicht om het beheer van debiteuren professioneel uit te voeren. Met als gevolg dat het geld vastzit bij de debiteuren of dat onnodig kredietrisico’s worden gelopen. Factoring helpt de liquiditeit te vergroten.

Bedrijfsovername; management buy in/buy out

Aankoop van een ander bedrijf of groeien door overname zorgt vaak voor grote wijzigingen op de balans. Banken reageren hier soms terughoudend op bij het verstrekken van (extra) krediet. Gevolg: geen of te laag bancair krediet, geen bedrijfsontwikkeling. Debiteuren kunnen dan een interessante extra financieringsbasis vormen.

Betaalde voorraden

Bedrijven met in Nederland liggende betaalde voorraden zijn financieel minder slagvaardig. Deze voorraden leggen onnodig beslag op de financiële middelen en belemmeren daarmee de bedrijfsontwikkeling. Factoring biedt hierin een uitkomst.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn