Factoring

Wat is factoring?

Factoring, ook wel genoemd debiteurenfinanciering, is een verzamelnaam voor verschillende financieringsvormen op basis van debiteuren. Vaak wordt hierbij financiering gecombineerd met een of meer van de diensten administratie, debiteurenbeheer (credit management) en risico-dekking. Op basis van uw vorderingen (uitstaande facturen) ontvangt u een financiering in de vorm van een koopsom of bevoorschotting. Het percentage hiervan bedraagt afhankelijk van de vorm 80% tot 100% van het bruto bedrag van de vordering(en).

Welke vormen van factoring worden onderscheiden?

Factoring komt voor in een groot aantal vormen. Hierbij worden een aantal indelingen gebruikt:

business-to-business / business-to-consumer

Allereerst wordt een onderscheid gemaakt tussen het karakter van uw afnemers. Wordt geleverd aan andere bedrijven (business-to-business) of wordt geleverd aan consumenten (business-to-consumer). De meeste factormaatschappijen richten zich uitsluitend op business-to-business vorderingen, echter ook voor business-to-consumer activiteiten is factoring beschikbaar. Een bekend voorbeeld van dit laatste is medical factoring (wanneer u bijvoorbeeld uw tandartsrekening van een andere partij ontvangt dan uw tandarts is vaak sprake van factoroplossing).

koop / verpanding

In Nederland kan voor factoring gebruik worden gemaakt van overdracht van uw vorderingen middels verkoop (juridisch: cessie) aan de factormaatschappij of middels verpanding aan uw factormaatschappij. In de praktijk is er geen verschil; in beide gevallen draagt u het recht op de vordering over aan de factormaatschappij. In beide vormen kan dit wat wordt genoemd “stil” of “openbaar”. Dit is het onderscheid wat wordt gemaakt naar uw afnemer (debiteur). Bij stille overdracht wordt dit niet aan uw afnemer gemeld; de afnemer is dus niet direct op de hoogte van de factoring. Bij openbare overdracht wordt wel mededeling van de overdracht gedaan aan uw debiteur, bijvoorbeeld door melding op uw facturen. In het algemeen is bij grote ondernemingen (> EUR 10 miljoen) sprake van factoring op basis van stille overdracht en wordt voor kleinere ondernemingen gebruik gemaakt van openbare overdracht.

full service / bevoorschotting

In de praktijk wordt ook onderscheid gemaakt tussen factoring waarbij ook dienstverlening wordt geboden in de vorm van administratie en debiteurenbeheer, eventueel aangevuld met risico-dekking (kredietverzekering) en factoring puur bedoeld als financiering (bevoorschotting).

traditioneel / american style

Bij traditionele factoring wordt uw financiering bepaald aan de hand van uw gehele uitstaande saldo aan vorderingen (debiteurenportefeuille). U moet uw hele debiteurenportefeuille overdragen aan de factormaatschappij. Aan de hand van diverse criteria bepaalt de factormaatschappij vervolgens welk deel van de debiteurenportefeuille in aanmerking komt voor financiering (het bevoorschotbaar of geschoonde saldo debiteuren). Uw financiering is een percentage van 80% tot 90% van dit bevoorschotbaar saldo. Debiteuren dienen de vorderingen te voldoen op een rekening van de factormaatschappij. Na betaling van de debiteur ontvang u het restant bedrag van de factor. Kosten en rente worden maandelijks met u verrekend.

Bij American style factoring vindt afrekening tussen u en de factormaatschappij ineens plaats bij overdracht van de vordering. Na overdracht (in dit geval meestal via verkoop) van de vordering en acceptatie hiervan door de factormaatschappij ontvangt u van de factormaatschappij het bruto bedrag van de vordering onder aftrek van de met de fatormaatschappij afgesproken vergoeding (discount). Het risico op inning is hierbij overgedragen aan de factormaatschappij. American style factoring kan zowel worden afgesloten voor uw gehele portefeuille (met in ieder geval aanbiedingsplicht voor u) als voor een deel van uw afnemers.

Voor wie is factoring geschikt?

Factoring is geschikt voor elk bedrijf dat te maken heeft met werkkapitaal en hiermee behoefte heeft aan werkkapitaalfinanciering. Factoring is een vorm van asset-based financiering (zoals bijvoorbeeld ook lease en voorraadfinanciering) met als object uw vorderingen. De factormaatschappij zal zich dan ook met name richten op de waarde van uw vorderingen. Een van de voorwaarden is dat sprake dient te zijn van een afgeronde prestatie. Vooruitbetalingen en termijnfacturen zijn niet geschikt voor factoring. Hierdoor zijn bouw (projecten) en detailhandel (geen verkoop op rekening) gerelateerde bedrijven minder geschikt. In nagenoeg alle andere sectoren is factoring een mogelijkheid.

Naast de afgeronde prestatie wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van uw afnemers. Hoe streng dit wordt bekeken is afhankelijk van de gekozen factoringvorm, waarbij in ieder geval bij vormen waarbij de factormaatschappij het risico op afnemers overneemt (dus bijvoorbeeld altijd bij American style factoring) dit redelijk strikt zal zijn. Bij een factoring op basis van portefeuille en puur bedoeld als financiering zal wat meer flexibiliteit mogelijk zijn.

Wat zijn de kosten van factoring?

De kosten van factoring zijn afhankelijk van:

  1. Volume (het totaal aan overgedragen vorderingen op jaarbasis)
  2. De factoringvorm (welke aanvullende service naast financiering)
  3. De kwaliteit en locatie van uw afnemers (risicodekking en creditmanagement kosten)
  4. De financials van uw eigen organisatie (de rentecomponent)
  5. De looptijd van de vorderingen (de rentecomponent)

Bij American style factoring worden deze kosten gecombineerd in een disconteringstarief. Voor traditionele factoring betaalt u een factorcommissie (of omzetprovisie) over de overgedragen vorderingen en afzonderlijk een rentepercentage over het daadwerkelijk gebruikte financieringsbedrag. Daarnaast kunnen diverse andere kosten in rekening worden gebracht.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn